เด็กยุคใหม่ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21

พัฒนาทักษะ
Share | 0 | Posted On 08 Sep 2019

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าเราได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้ว การเรียนการสอนแบบห้องเรียนยุคเก่าจึงไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้เด็กในยุคนี้นำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ จึงได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วโลก และสรุปเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กในยุคนี้ต้องมี โดยประกอบด้วย 3R x 8C ดังนี้

 

3R คือ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills)

 • Reading : อ่านออก อ่านจับใจความได้ มีนิสัยรักการอ่าน 
 • (W)Riting : เขียนได้ สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ ย่อความเป็น สรุปในความสำคัญได้ รู้วิธีการเขียนหลาย ๆ แบบ
 • (A)Rithemetics : คิดเลขเป็น มีทักษะในการคิดแบบนามธรรม

8C คือ ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills)

 • Critical Thinking and Problem Solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
 • Creativity and Innovation : ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • Cross-cultural Understanding : ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
 • Collaboration, Teamwork and Leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 • Communications, Information, and Media Literacy : ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
 • Computing and ICT Literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • Career and Learning Skills : ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
 • Compassion : มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย

สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กนั้น แน่นอนว่าไม่สามารถสร้างกันได้ง่าย ๆ ด้วยการบอกกล่าว แต่ต้องสร้างด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีครูหรือผู้ปกครองทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำหรือแนะแนวทาง และควรสร้างแต่เนิ่น ๆ ยิ่งเร็วยิ่งดี โดย ซิสซานา พาลเมอร์ (Tsisana Palmer) ครูและเจ้าของเว็บไซต์ techteachercenter.com ได้อธิบายการปรับตัวและทักษะที่ต้องมีเพื่อสอนเด็กในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

  1. จุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้เรียน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการกำหนดว่าพวกเขาอยากรู้อะไร
  2. สมาร์ทโฟนไม่ใช่สิ่งต้องห้ามอีกต่อไป แต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน ทำการบ้าน นำเสนอเรื่องราว หรือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้

 

 • ครูและผู้ปกครองต้องตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย

 

 1. ใช้เทคโนโลยีในมือ ออกเดินทางไปทั่วโลก อินเทอร์เน็ตคือกุญแจที่จะเปิดโลกกว้างให้กับเรา
 2. เขียนเล่าประสบการณ์ในบล็อค มันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่อง แต่เป็นการให้เด็กได้ฝึกทักษะในการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียบเรียงและจัดลำดับข้อมูล
 3. สร้างพื้นที่ทำงานออนไลน์ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อาทิเช่น กรุ๊ปไลน์ กรุ๊ปแชท
 4. ให้เด็ก ๆ เขียน Code ด้วยตัวเอง เพราะการสื่อสารในอนาคตจะเกิดบนโลกออนไลน์ พวกเค้าต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่ากระดาษปากกา จึงเป็นการดีที่จะสร้างทักษะในการสื่อสารใหม่ ๆ ให้เด็ก เช่น การสอนทำเว็บเพจ การเขียนโค้ด HTML 
 5. อย่าหมดไฟกับการเรียนรู้ โดยเฉพาะครูหรือผู้ปกครอง อย่ามองเป็นเรื่องยากแต่จงสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกับเด็ก ๆ