New Slide

การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ประจำปี 2562

กิจกรรม
Share | 972 | Posted On 14 Aug 2019

                                                                                  

                 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความรุ่งเรืองมาเป็นเวลา 237 ปี ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่สยามประเทศมีความมั่นคง สงบสุข และก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

                ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ธนาคารออมสินขอร่วมเทิดทูนจงรักภักดี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำหน้าที่ประมุขของชาติได้อย่างน่าสรรเสริญ ทรงนำประเทศก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ประชาราษฎร์จึงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ถึงวันนี้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังให้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและเกิดสุนทรียภาพ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมั่นคงตลอดไป เพราะศิลปะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและเยาวชนของชาติ

                ดังนั้น กิจกรรมประกวดวาดภาพปีที่ 4 ประจำปี 2562 ของธนาคารออมสิน จึงกำหนดจัดประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” เป็นการเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่จำกัดแนวคิด ซึ่งเป็นการประกวดในระดับประเทศที่ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อให้การจัดการประกวดมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้น และทรงอนุรักษ์ทำนุบำรุง ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปะทุกแขนงของประเทศไทย
 2. ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินไทย
 1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถ รักและสนใจในงานศิลปะได้มีเวทีในการแสดงผลงาน

 

 

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์ มีรายละเอียดและระเบียบการ ดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
 • มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง
 • ประเภทของผู้ส่งผลงาน

           - ประเภทที่ 1  บุคคลทั่วไป

           - ประเภทที่ 2  เยาวชน อายุ 13 - 17 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2545 - 2549)

           - ประเภทที่ 3  เยาวชน อายุ   7 - 12 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2550 - 2555)

 • ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ com
 1. การส่งผลงานเข้าประกวด
 • งานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด โดยวาดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอิสระ
 • ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด
 • ผลงานประเภทบุคคลทั่วไปต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งต้องติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด
 • การส่งผลงาน ต้องส่งผลงานมาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยใส่ซองแนบมาพร้อมผลงาน (ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ gsbgen.com)

          ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

 1. ขนาดของผลงาน
 • ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)
 • ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 13 - 17 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)
 • ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 - 12 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)
 1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

          1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ)      ประธานกรรมการ
          2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)          กรรมการ                           
          3. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  (ศิลปินแห่งชาติ)          กรรมการ
          4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ)                    กรรมการ
          5. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)                      กรรมการ           
          6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร                           กรรมการ
          7. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม)                   กรรมการ
          8. อาจารย์สังคม ทองมี (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาศิลปะ)           กรรมการ
          9. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา                                 เลขานุการฯ

 1. รางวัล
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

          - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ
          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  200,000 บาท
          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  100,000 บาท
          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 • ประเภทเยาวชน อายุ 13 - 17 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 - 2549)

          - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ
          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท
          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 • ประเภทเยาวชน อายุ 7 - 12 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2550 - 2555)
      - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ
      - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท
      - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท
      - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลสถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมด้านงานศิลปะ ประกาศนียบัตรและศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 3 รางวัล

          คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใด ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 1. กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน

  การส่งผลงาน

 • ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2562
  - ส่งถึง  คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์
  สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17         
  ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ส่งด้วยตนเอง (ส่งได้ทุกศูนย์ฯ ที่สะดวกต่อการเดินทาง) 

          - ศูนย์รับผลงานส่วนกลาง วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
          - คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์
            สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน
            อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746
         - ศูนย์รับผลงานส่วนภูมิภาค วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
            - ภาคเหนือ
                    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
            - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                   ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
            - ภาคใต้
                   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                   เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000       

           คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
           ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com
           พิธีมอบรางวัล  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9        
           จัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
           จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC)

 1. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสินโดยชอบธรรม ธนาคารฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 1. การรับคืนผลงาน
  ผลงานที่ไม่ได้จัดแสดง ติดต่อขอรับผลงานคืน
 • ศูนย์ส่วนกลาง วันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.  – 16.00 น.
 • ศูนย์ภูมิภาค    วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.  – 16.00 น.

        หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารฯ เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร :

                     ---------------------------------------------------       

MOST POPULAR

ร่วม VOTE ทีมที่ชอบ เข้าสู่ รอบ final 10 ทีมสุดท้าย กับกิจกรรม MUSIC TALENT กับกิจกรรม GSB GEN WAY-T

ค้นหาแชมป์ระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลกว่า ...

Posted On 06 Nov 2019

เชิญร่วมประกวด Music Talent “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” กับกิจกรรม GSB GEN WAY-T

GSBGEN จัดกิจกรรมดี๊ดี ให้กับ เยาวชนที่มีชื่อว่า GSB GEN WAY-T  เชิญร่วมประ...

Posted On 18 Sep 2019

ประกาศๆ จร้าาาา ขยายเวลาโหวต กิจกรรม GSB GEN WAY-T

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจกิจกรรม GSB GEN WAY-T โดยร่วมโหวตทีมที่ชื่นชอบเป็นจำนวน...

Posted On 14 Nov 2019

กิจกรรม GSB GEN อิ่มอร่อยแน่นท้อง ลุ้นรับ gift voucher KFC มูลค่า 500 บาท

กิจกรรม GSB GEN อิ่มอร่อยแน่นท้อง ลุ้นรับ gift voucher KFCมูลค่า 500 บาท 5 รางวั...

Posted On 10 Jul 2019

ร่วมสนุกกับ เกมทายใจ วิธีออมแบบไหนเหมาะกับคุณ

GSB Generation ชวนคุณร่วมกิจกรรม เกมทายใจ วิธีการออมที่เหมาะกับคุณ ค้นหาวิธีการ...

Posted On 01 Oct 2018

Esport Tournament ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

  สมัครการแข่งขันที่นี่...

Posted On 18 Aug 2019