เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14

Mainichi Academic Group ได้จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) หรือโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์...

ทุนการศึกษา

โหลดเพิ่มเติม